CHESTER HOTEL
TAWAU, SABAH

71, Jalan Chester,
P.O. Box 810, 91008 Tawau, Sabah.

Tel : 089-777532