Ruby Inn
Lot 17, Blk 36, Jalan Laiman Diki, Kg. Air, Sabah
TEL: 088-213222 FAX: 088-231198 EMAIL: rubyhotel@yahoo.com